Skip to Content
Henkilöitä istuu pöydän ääressä ja tutkii papereita

Haluammeko vaikuttaa työpaikalla?

Teksti: Pirjo Lahikainen

Saan toisinaan kysymyksiä siitä, mitä yhteistoimintaelimessä (yte) oikein tehdään ja mitä vaikutuksia työskentelyllä on? Pyrin tällä kirjoituksellani avaamaan asiaa Verotusyksikön yten osalta.

Olen toiminut eri yhteistoimintaelimissä luottamusmiesurani alusta asti, eli vuodesta 2003. Tällä hetkellä olen Verotusyksikön yten puheenjohtaja. Verotusyksikön yhteistoimintaelin aloitti toimintansa vuoden alussa 2021, ja ensimmäinen toimintakausi oli vain vuoden pituinen. Tämän vuoden alussa Verotusyksikköön koottiin uuden organisaation mukainen yhteistoimintaelin/työsuojelutoimikunta, johon valittiin edustajat kaudelle 2022–2023. Kokoonpanossamme on kattava henkilöstön edustus kaikista toimintayksiköistämme, joiden lisäksi yte:n kuuluu kaksi työnantajan edustajaa ja työsuojeluvaltuutettu sekä työsuojelupäällikkö.

Tiivistäen voisi sanoa, että yte on ns. virallinen henkilöstön vaikuttamiskanava työnantajan suuntaan. Yte pyrkii parantamaan työyhteisön toimintaa ja työoloja mm. toimimalla linkkinä henkilöstön ja työnantajan välillä sekä osallistumalla muutosten suunnitteluun ja asioiden valmisteluun. Summa summarum; henkilöstöä kuunnellen, keskustellen ja yhteistä hyvää edistäen.

Miten yte Verotusyksikössä toimii?

Verotusyksikön yte kokoontuu kerran kuukaudessa ja aina ennen Verotusyksikön johtoryhmän kokousta, yten henkilöstön varsinaiset/varaedustajat käyvät läpi annettua esityslistaa siihen liittyvine materiaaleineen. Yte ei ole lain ja sopimusten mukaan päättävä elin, vaan yhteistoimitalain piiriin kuuluvat asiat käsitellään aina ensin ytessä henkilöstön edustajien kesken ja sen jälkeen muodostuneet kannanotot saatetaan johtoryhmään tietoon päätöksenteon tueksi.

Aina ennen kokouksia meillä on henkilöstön edustajien oma kokous, jossa käymme läpi tulevan yhteistoimintaelimen kokouksen asialistan ja nostamme keskusteluun henkilöstöltä tulleita palautteita ja mielipiteitä.

Olemme saaneet paljon viestejä henkilöstöltä. Meillä on käytössä ns. postilaatikko, johon voi laittaa viestiä nimettömänä. Viestejä tulee toki myös suoraan henkilöstön edustajille, mikä onkin paras tapa ottaa yhteyttä ja tuoda asioitaan esille. Kaikki viestit käydään aina läpi kokouksissamme. Tämä ”Terveiset Ytelle” -postilaatikko ja henkilöstön edustajien yhteystiedot löytyvät omalta sivustoltamme intrasta.

Verotusyksikön yte käsittelee koko yksikköä koskevia asioita. Käsiteltäviä asioita ovat kaikki henkilöstön asemaan vaikuttavat olennaiset asiat, mm. muutokset työtehtävissä, -menetelmissä ja tehtävien järjestelyssä. Koko Verohallintoa koskevat asiat käsitellään Verohallinnon ytessä ja toimintayksikköä koskevat asiat toimintayksikköjen omissa yhteistoimintakokouksissa. Kaikki yhteistoimintaelimet Verohallinnossa toimivat myös työsuojelutoimikuntina.

Olemme yhdessä työnantajan kanssa ottaneet kantaa ja pystyneet vaikuttamaan todella moniin asioihin ja välittäneet henkilöstön näkemyksiä ylimmälle johdolle. Näin olemme osaltamme olleet vaikuttamassa moniin päätöksiin.

Kuten nimikin sanoo, tavoitteenamme on yhdessä toimiminen yhteisen hyvän eteen

Yhteistoimintaelimessä emme käy kamppailua siitä, kumpi puoli voittaa, vaan haemme yhdessä parasta mahdollista lopputulosta kaikkien kannalta. Tavoitteena on yhteistyössä ja -ymmärryksessä kehittää toimintaa sekä henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa sellaisiin päätöksiin, jotka koskevat työn tekemistä ja työoloja. Tärkeä isompi tavoite on myös edistää kokonaisuudessaan työelämän laatua sekä toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellisuutta.

Henkilöstön aktiivisuus ja aloitteellisuus auttaa kehittämään ja parantamaan yhteistoimintaa.

Kirjoittajat

Pirjo Lahikainen Verotusyksikön pääluottamusmies ja Verotusyksikön yhteistoimintaelimen puheenjohtaja