Skip to Content
Henkilöt istuvat pöydän vieressä ja kirjoittavat paperille.

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun yhteistyö käytännössä

Kirjoittajat: Verohallinnon päätoiminen työsuojeluvaltuutettu Satu Pitz, Verovirkailijain Liiton neuvotteleva pääluottamusmies Pekka Leinonen ja Verovirkailijain Liiton koordinoiva pääluottamusmies Pirjo Piri

Keneen otan yhteyttä, kun olen eri mieltä palkastani tai vaikkapa kun koen, että ryhmässäni on huono henki? Meiltä usein kysellään, mitä luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu oikein tekee, joten kerrotaanpa hetki rooleista ja vähän siitä keitä me olemme.

Kaikki työsuojeluvaltuutetut sekä luottamusmiehet ovat työhyvinvointisi tukena. Meillä on oma tehtäväkenttämme ja useimmat meistä toimivat luottamusroolissaan oman työnsä ohella. Mikä luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun sitten erottaa? Luottamusmies on VeroVL:n jäsenien ja työsuojeluvaltuutettu jokaisen edustamansa toimintayksikön/yksikön työntekijöiden apuna ja tukena.

Työsuojelu on lakisääteistä toimintaa, taustalla on työturvallisuuslaki. Mutta, eivätpä luottamusmiehetkään ihan itse kaikkea keksi. Ohjenuorana on VES ja monet sopimukset ja säädökset esim. virkamieslaki.

Verovirkailijain Liiton koulutettu luottamusmies tuntee sopimusten salat ja kiemurat. Hän neuvottelee esim. palkkaukseen liittyvistä erimielisyyksistä verojohtajan kanssa. Hän voi olla myös tukena ja turvana mm. kolmikantaneuvotteluissa. Työsuojeluvaltuutettu tuntee työympäristön ja sen vaikutukset yksilöön.

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut vastaavat ja neuvovat työelämän arjen kysymyksissä. Jos he eivät pysty itse ratkaisemaan ongelmaa, he vievät viestiä eteenpäin ja välittävät tietoa.

Luottamusmies- ja työsuojeluorganisaatio noudattelee Verohallinnon organisaatiota ja se on osittain kolmiportainen. Lähelläsi on aina luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu. Hän tukee sinua, keskustelee tarvittaessa kanssasi ja toimii tukenasi paikallisesti, tarvittaessa esimiehesi tai yksikkösi päällikön kanssa. Jos joku asia ei syystä tai toisesta etene paikallisesti, sitten sitä vie eteenpäin yksikön pääluottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu. Ja viime kädessä asia viedään Verohallinnon tasolle, missä sitten me allekirjoittaneet neuvottelemme johdon edustajien kanssa. Näitä sinun ei tarvitse miettiä arjessa, lähin luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu kyllä ohjaa sinua tarvittaessa.

Työturvallisuudesta lakisääteinen vastuu on esimiehellä. Vaikka usein niin kuvitellaankin, työsuojeluvaltuutettu ei asioita ratkaise, mutta hänellä on tärkeä rooli nostaa asioita esille ja toimia tukena ja viestinviejänä.

Työturvallisuuslaissa on säädelty meidän kaikkien velvollisuudet, mm. työpaikalla on vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. Työntekijällä on velvollisuuksia liittyen myös vikojen ja puutteellisuuksien poistamiseen ja niistä ilmoittamiseen.

Ihan jokaisen meistä tulee tarkkailla ja havainnoida ympärillemme. Arjessa on esimiehen rooli sitten puuttua, ellei kyseessä ole henkeä uhkaava ja vaaraa aiheuttava tilanne, jolloin kenen tahansa tulee käytettävissä olevin keinoin tehdä voitavansa.

Ohessa on listattu, mitä kuuluu luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtäviin. Ehkä näiden listojen lisäksi korostaisimme läsnäoloa.

Psykososiaalinen kuormitus näkyy meilläkin mm. erilaisina jaksamisongelmina, kysymyksinä ja yhteydenottoina. Työn pakkotahtisuus, kiire, kappalemäärät ja tavoitteet kuormittavat meitä eri määrin. Osalle ovat korona ja maailmantilanne lisänneet kuormaa töiden päälle. Me kukin koemme asiat eri lailla. Toiset stressaavat enemmän. Toisille meistä tiukat aikataulut ja mittarit ovat hyviä työkaluja ja kannustimia, toisille taas jotain muuta. Ja aina ei ole selkeää, mikä johtuu työstä tai mikä kotioloista. Opimme ja totumme muutokseen eri tahtiin. Olemme erilaisia myös tässä.

Jaksamiseen ja sen tukemiseen on kysytty keinoja. Siihen ei ole olemassa mitään vippaskonsteja. Palautuminen on tärkeää. Kerran tunnissa pidettävästä työsuojelutauosta, unohtamatta vapaamuotoisia keskusteluja kollegan kanssa, niin virtuaalisesti kuin toimistolla tai ehkäpä pieni kävely ja happihyppy lounastauolla. Jaksamisen tukena on riittävä lepo – unen, ravinnon ja liikunnan merkitystä unohtamatta.

Kognitiiviseen ergonomiaan löydät paljon Intrasta tietoa, myös lisätietoa Työterveyslaitoksen sivuilta.

Jos koet jaksamisongelmia tai riittämättömyyttä tavalla tai toisella, ota se puheeksi joko työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen, esihenkilön tai työterveyshuollon kanssa. Älä jää yksin. Välitetään toisistamme ja huomioidaan toisemme.

Teemme paljon yhteistyötä mm. neuvotteluissa, yhteistoimintaelimissä, koulutuksissa ja muissa tapaamisissa. Monissa toimintayksiköissä onkin jo paikallisesti sovittu yhteistyötapaamisia.

Työsuojeluvaltuutetuilla ja luottamusmiehillä on sama päämäärä kuin työnantajalla: hyvin toimiva ja oikeudenmukainen työyhteisö, jossa työntekijät toimivat hallinnon arvojen ja strategian mukaisesti.

Työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiehen tehtäviä

 • Työsuojeluvaltuutetun tehtävät

  • perehtyä työsuojelusäännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin oma-aloitteisestikin
  • yhteistoimintaelimen jäsen = työsuojelutoimikunta
  • perehtyä oma-aloitteisesti työpaikan työoloihin
  • tarkkailla turvallisuutta ja terveellisyyttä työpaikalla
  • ilmoittaa mahdollisista puutteista/ epäkohdista esimiehille / työsuojelupäällikölle
  • saada myös muut työntekijät kiinnittämään huomiota työympäristön ja työyhteisön turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttaviin asioihin = jokaisen oma vastuu
  • pitää yhteyttä työpaikan työsuojelutoimikuntaan = yt, työsuojelupäällikköön ja muihin työsuojelutehtävissä toimiviin henkilöihin ja toimia yhteistyössä heidän kanssaan
  • osallistua työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan
  • edistää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa työhyvinvointia
  • osallistua työsuojeluun liittyvien ongelmien selvittelyyn
  • osallistua työolojen kehittämiseen työsuojelun osalta
  • osallistua työsuojelutarkastuksiin ja työsuojelututkimuksiin
  • ylläpitää tietämystä ja keskustelua työsuojeluasioista
  • osallistua työsuojelusuunnitelman- ja kertomuksen tekemiseen
  • tarvittaessa tapaturman, ammattitaudin tai ammattivaaran tutkimuksiin
  • kehittää työpaikkansa työsuojeluasioita.

  Päätyösuojeluvaltuutetulle kuuluu lisäksi

  • ohjaus
  • tiedottaminen
  • kouluttaminen.
 • Luottamusmiehen perustehtävä

  Luottamusmiehen tehtävänä on toimia virkamiesten ja työntekijöiden sekä henkilöstöjärjestön edustajana virka- ja työehtosopimusten, säännösten ja määräysten tulkintaa ja soveltamista koskevissa asioissa sekä muissa työnantajan sekä virkamiehen ja työntekijän välisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Luottamusmies osallistuu tarvittaessa työnantajan ja virkamiehen tai työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien selvittämiseen.

  Luottamusmiehen tehtävänä on myös välittää tietoja ja ilmoituksia työnantajan, järjestöjen ja henkilöstön välillä.

  Perustehtävä on sama organisaatiotasosta riippumatta.

 • Järjestön antamat tehtävät luottamusmiehelle

  Toimit järjestösi keulakuvana – molempiin suuntiin.

  Järjestön antamat tehtävät

  • järjestön ja jäsenistön edustaja
  • järjestöpäätösten noudattaminen
  • yhteydet jäsenistöön, mm. tiedottaminen…
  • jäsenten hankinta.