Skip to Content
Muistilehtiö, johon käsi kirjoittaa tekstiä.

Valtion virka- ja työehtosopimus nostaa palkkoja 6 prosenttia, lisäksi maksetaan kertaerä

Teksti: Tuija Mäkelä

Valtion virka- ja työehtosopimuksesta päästiin sopuun torstaina 23. helmikuuta. Sopimuskausi on 1.3.2023–28.2.2025.

Yleiskorotukset 1.5.2023 ja 1.3.2024

Palkkoja korotetaan 1.5.2023 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,5 prosenttia. Toinen yleiskorotus tulee palkkoihin 1.3.2024 lukien. Sen suuruus on riippuvainen virastossa sovitun virastoerän määrästä, sillä yhteensä yleiskorotuksen ja virastoerän tulee olla 2,5 prosenttia. Yleiskorotus on vähintään 1 prosentti, jolloin virastoerä on 1,5 prosenttia. Mikäli virastoerän suuruudeksi sovitaan 1 prosentti, on yleiskorotus 1,5 prosenttia.

Kertaerä maksuun 28.4.2023

Virkamiehelle ja työntekijälle maksetaan huhtikuussa 2023 erillinen kertaerä. Kertaerä on suuruudeltaan 12,20 prosenttia yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesta kuukausipalkkauksesta, kuitenkin vähintään 500 euroa. Jos kuukausipalkka ylittää 4098 euroa, tuottaa prosenttiperuste suuremman kertaerän kuin 500 euroa. Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että virkamiehen tai työntekijän palvelussuhde on voimassa helmikuussa 2023.

Kertaerään oikeutettujen henkilöiden piiri on sovittu laajaksi. Kertaerää ei makseta, jos virkamies tai työntekijä on 1.–28.2.2023 välisen ajan harkinnanvaraisella palkattomalla virkavapaalla tai palkattomasti työstä vapautettuna. Kertaerä maksetaan niille, joiden poissaolo perustuu lakiin tai kollektiivisopimukseen, kuten perhevapaat ja opintovapaa. Kertaerän ulkopuolelle jäävät vain henkilöt, joiden vapautus helmikuussa perustuu työnantajan vapaaseen harkintaan kuten esimerkiksi väliaikainen työskentely toisen työnantajan palveluksessa.

Mikäli virkamies tai työntekijä on työskennellyt 1.–28.2.2023 välisenä aikana osa-aikaisesti, kertaerä osittuu samassa suhteessa. Samoin menetellään, jos virkamies tai työntekijä on ollut osan helmikuusta harkinnanvaraisella palkattomalla virkavapaalla tai palkattomasti työstä vapautettuna.

Prosentuaalinen kertaerä lasketaan helmikuun 2023 palkasta. Palkattoman poissaolon ajalta perusteena käytetään sitä palkkaa, jota virkamiehelle tai työntekijälle olisi maksettu, jos hän olisi ollut työssä helmikuussa 2023.

Virastoerä 1.3.2024

Virastojen omiin neuvotteluihin on varattu vähintään 0,5 prosentin erä, jota voidaan sopimusosapuolten yhteisellä päätöksellä kasvattaa 1,5 prosenttiin asti. 0,50 %:n ylittävä virastoerä vähentää 1.3.2024 maksettavaa yleiskorotusta.

Virastoerä on neuvoteltava 15.12.2023 mennessä. Neuvotteluaikaa voidaan pidentää virastoneuvottelujen osapuolten sopimuksella 15.2.2024 saakka. Valtiovarainministeriö on ohjeistanut, että virastoeräneuvottelut on aloitettava viimeistään lokakuussa.

Yhteisellä päätöksellä virastoerä voidaan siirtää kokonaisuudessaan yleiskorotukseksi.

Verohallinnossa virastoeräneuvottelujen osapuolina ovat työnantajan edustajat sekä järjestöt. Verovirkailijain Liitosta neuvotteluihin osallistuvat neuvotteluryhmän jäsenet: Tuija Mäkelä, Patrik Aarnio, Riitta Ukskoski sekä Pekka Leinonen. Muilla järjestöillä on kaksi edustajaa Verohallinnon neuvotteluryhmässä. Verovirkailijain liitossa liiton palkkaryhmä valmistelee esityksen virastoerän suuruudesta sekä virastoeräneuvottelujen muista tavoitteista, jotka käsitellään liiton hallituksessa.

Ohjeet virastoerän kohdentamisesta ovat VM:n antamissa neuvottelu- ja toimeenpanomääräyksissä. Sen mukaan erä on kohdennettava siten, että palkkauksella edistetään valtionhallinnon ja sen toimintayksiköiden tuloksellisuutta, parannetaan kilpailukykyä osaavan henkilöstön saatavuudesta ja palveluksessa pysyttämiseksi sekä parannetaan naisten ja miesten välistä palkkatasa-arvoa. Erä on siis suunnattava ensisijaisesti ja pääosin vpj:n kehittämiseen.

Perhevapaa ja tilapäinen hoitovapaa

Kummankin vanhemman oikeus palkalliseen vanhempainrahakauteen on nyt 32 arkipäivää. Viime vuonna solmitun virka- ja työehtosopimuksen perusteella ei-synnyttäneen vanhemman oikeus oli 18 arkipäivää.

Palkallisten päivien lukumäärän nousu koskee myös 1.8.2022 tai sen jälkeen syntyneiden lasten vanhempia, jos ei-synnyttänyt vanhempi ei ole vielä pitänyt vanhempainvapaapäiviä lainkaan tai on pitänyt niitä alle 32 päivää.

Esimerkiksi, jos isä on pitänyt helmikuun 2023 loppuun mennessä 18 palkallista päivää ja 10 palkatonta, silloin järjestyksessä seuraavat 4 arkipäivää ovat palkallisia 1.3.2023 jälkeen pidettyinä. Jos isä on pitänyt esim. 18 palkallista + 14 palkatonta arkipäivää, ei hänellä ole enää palkallisia päiviä jäljellä.

Perhevapaiden palkallisuuden rajaus perustuu 1.8.2022 voimaan tulleeseen perhevapaita koskevaan lainsäädäntöön.

Parannuksia tuli myös tilapäiseen hoitovapaaseen. Virkamiehellä ja työntekijällä on oikeus saada alle 12-vuotiaan tai vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan alle 12-vuotiaan tai vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen sairastuessa äkillisesti lapsen hoidon järjestämisesti tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. Aikaisemmin tilapäisen hoitovapaan kohteena olevan lapsen ikäraja oli 10 vuotta eli tämä on selkeä parannus.

Virkamiesten matkapäiväkorvaus

Mikäli virkamies on määrätty matkustamaan ulkomaille arkipäivänä tai työvuoroluettelon mukaisena työpäivänä siten, että yksinomaan matkustamiseen käytetystä ajasta vähintään kolme tuntia sijoittuu kyseisen vuorokauden säännöllisen työajan ulkopuolelle, maksetaan hänelle 55 euron suuruinen matkapäiväkorvaus.

Matkapäiväkorvaus on aikaisemmin koskenut vain työhön liittyvää matkustamista vapaapäivänä, kuten viikonloppuisin. Nyt toteutetaan laajennus ulkomaille arkipäivänä tehtävään matkustamiseen. Korvauksen taso 55 euroa on sama kuin viikonloppuna tapahtuvassa työhön liittyvässä matkustamisessa kotimaassa.

Vuosiloman vaihtaminen rahaksi

Viime vuonna alkanut mahdollisuus vaihtaa vuosilomaa rahaksi jatkuu ainakin tämän sopimuskauden. Virasto ja virkamies tai työntekijä voivat sopia lomanmääräytymisvuodelta ansaitun vuosiloman vaihtamisesta rahaksi. Summan suuruus määräytyy vuosilomakorvausta koskevan valtion vuosilomista tehdyn virka- ja työehtosopimuksen 23 §:n mukaisesti. Sopia voidaan 5 vuosilomapäivän vaihtamisesta 25 vuosilomapäivää ylittävästä vuosilomakertymästä kultakin lomanmääräytymisvuodelta erikseen.

Sopimus tehdään kirjallisesti ja korvaus maksetaan viimeistään sopimuksen allekirjoittamista seuraavan kalenterikuukauden tavanomaisena palkanmaksupäivänä.

Muita muutoksia:
    • Henkilöstön edustajien palkkioita korotetaan 6 prosentilla. Minimipalkkio on 100 euroa.
    • Vuosiloman siirtämisen ja keskeyttämisen ilmoitusaika yhtenäistettiin 3 päiväksi. Virkamiehen vuosiloma voidaan viraston päätöksellä siirtää ja keskeyttää, mikäli siirtäminen tai keskeyttäminen on julkisen vallan käyttöön liittyvistä painavista syistä tarpeen taikka välttämätöntä julkisyhteisön laissa säädettyjen terveyteen tai turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Vuosiloman keskeyttämisestä tai siirtämisestä on ilmoitettava viimeistään kolme päivää ennen vuosiloman keskeyttämistä tai loman alkamista.
    • Kuntoutusrahakauden aikainen vuosilomakarttuma on maksimissaan 75 vuorokautta. Tämä koskee tilanteita, joissa virkamiehelle tai työntekijälle maksetaan kuntoutusrahaa uudelleen kouluttautumisen johdosta.

Vuosilomapalkan parannus osa-aikatyötä tekeville arkipyhäviikoilla

  • Mikäli virkamiehen tai työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 2 momentin mukaan ja hän pitää vuosilomaa kalenteriviikolla, jolla on arkipäiväksi osuva kirkollinen juhlapäivä, jouluaatto, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä tai vapunpäivä, maksetaan hänelle lisäksi vuosilomapalkan täydennyksenä näiltä päiviltä hänen tavanomainen loman pitoajankohdan kuukausipalkan mukaan määräytyvä kalenteripäivän palkka. (17 § prosentuaalinen vuosilomapalkka)
  • Soveltamisohje: Päiväpalkka maksetaan vain niissä tilanteissa, joissa virkamies on anonut ja pitää vuosilomaa täyden kalenteriviikon maanantaista sunnuntaihin. Vuosilomapalkan täydennys voidaan maksaa viimeistään vuosiloman pitoajankohtaa seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä.

Keskustason sopimus ja sen allekirjoittamispöytäkirja sekä sopimusratkaisuun sisältyvät virka- ja työehtosopimukset ovat valtiovarainministeriön verkkosivulla.

Kirjoittajat

Tuija Mäkelä Puheenjohtaja