Skip to Content
Vanhan kirjoituskoneen näppäimistö.

Muutosturvasta

Teksti: Pirjo Piri

Jäseniltä on tullut huolestuneita yhteydenottoja koskien uusiin tehtävärooleihin sijoitteluja ja niiden vaikutuksia nykyiseen vaativuustasoon. Työnantajan mukaan taktisen henkilöstösuunnitelman ja tehtävärooleihin sijoittelun tarkoituksena ei ole alentaa kenenkään palkkoja. Kokonaisuutta tarkasteltaessa on havaittu, että osa virkailijoista on sijoitettu rooliin, jonka tehtävät eivät vastaa vaativuudeltaan henkilön nykyistä vaativuustasoa. Vuoden 2023 aikana tarkistetaan / varmistetaan, että kaikilla virkailijoilla on nykyistä vaativuustasoaan vastaavat tehtäväroolit ja alaroolit. Osaamisen kehittymiselle on luvattu antaa aikaa ja uuteen tehtävään perehtymiseen tarjotaan tukea. Oppiminen huomioidaan myös tavoitteiden seurannassa.

Muutosturva koskee työnantaja-aloitteisia muutoksia Verohallinnon henkilöstön tehtävissä. Muutosturvan piiriin kuuluvat kattavasti eri syihin perustuvat työnantaja-aloitteiset tehtävämuutokset, joissa tehtävien vaativuustaso laskee. Tehtävämuutosten syynä voivat olla esimerkiksi muutokset yksikkö- ja toimintayksikkörakenteessa, toimintayksiköiden sisäisessä organisaatiossa ja toimipisterakenteessa sekä tehtävien järjestelyissä, esim. keskittämisessä. Muutokset voivat olla myöskin yksilöperusteisia esim. alentunut työkyky.

Todennettuun alentuneeseen työkykyyn perustuva tehtävämuutos katsotaan työnantaja-aloitteiseksi myös silloin, kun tehtävämuutoksesta sovitaan työterveyshuollon tai henkilön itsensä esityksestä. Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät lähinnä vakituisen henkilöstön määräaikaiseen työskentelyyn sekä palvelussuhteen alkamiseen tai päättämiseen liittyvät muutostilanteet.

Lähtökohdat muutostilanteissa

  • Henkilöstölle tarjotaan monipuolisesti mahdollisuuksia uusiin tehtäviin.
  • Henkilöstöä ei velvoiteta siirtymään työskentelemään työssäkäyntialueen ulkopuolelle.
  • Henkilöstön tehtävien vaativuus ei alene muutoksen vuoksi.
  • Henkilöstön palkkaus on oikeudenmukainen ja palkkausjärjestelmää sovelletaan yhdenmukaisesti.

Muutoksen vaikutus palkkaukseen

Jos vakituisen henkilön tehtävät muuttuisivat niin, että muutos johtaisi vaativuustason alenemiseen, työnantajan on selvitettävä mahdollisuus järjestää henkilölle entisen vaativuustason mukaiset tehtävät. Henkilön tehtäväkohtaista palkanosaa ei alenneta 24 kuukauden aikana tehtävien muutoksesta (24 kk muutosturva). Selvitystyötä entisen vaativuustason mukaisten tehtävien järjestämiseksi jatketaan tämän ajan.
Muutosturva-ajan ensimmäinen kuukausi on se kuukausi, jolloin palkka muuttuisi.

Muutosturva koskee vain tilanteita, joissa työnantaja tekee aloitteen tehtävien muuttamiseksi, Muutosturvaa ei siten sovelleta tapauksiin, joissa henkilö haluaa esim. perhesyistä siirtyä toiselle paikkakunnalle vaativuustasoltaan alempiin tehtäviin.

Verohallinnossa työnantaja-aloitteisia muutostilanteita hoidetaan muutosturvaperiaatteiden mukaisesti, ellei muutoksen kohteena oleva henkilö nimenomaisesti ilmoita suostuvansa tehtävämuutokseen. Henkilön palkkaus maksetaan aiemman vaativuustason mukaisesti 24 kk muutosturva-ajan, jonka jälkeen palkkaus tarkastetaan tehtävien edellyttämälle tasolle. Palkka ei voi alentua palkkausjärjestelmän käyttöönoton 1.9.2005 yhteydessä määritellyn takuupalkan alle 24 kk:n muutosturva-ajan jälkeenkään.

Muutosturva koskee vain tehtäväkohtaista palkanosaa, suoritusosa voi muuttua muutosturva-aikana. Suoritusarviointi muutosturva-aikana tehdään uudessa tehtävässä. Suoritusosan laskentaperusteena käytetään muutosturva-ajan entisten tehtävien mukaista vaativuustasoa. Muutosturva ei koske lisäpalkkiota.

Virkavapaudet

Virkavapaalla olevan henkilön muutosturva-ajan laskeminen alkaa henkilön palattua hoitamaan virkaansa. Virkavapaalta palaavan henkilön muutosturva-aika alkaa aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta lukien, kun palkka- ja kehityskeskustelussa muutosturva on todettu.

Jos henkilö jää virkavapaalle 24 kk:n muutosturvan aikana, muutosturva-ajan kuluminen katkaistaan siksi ajaksi, jolloin henkilö ei saa palkkaa Verohallinnosta (esim. hoitovapaa). Jos henkilö saa Verohallinnosta palkkaa virkavapauden aikana, muutosturva-aika kuluu, mutta henkilölle maksetaan 24 kk:n ajan vähintään muutosturvan tasoista palkkaa.

Muutosturva-aika vahvistetaan täysinä kuukausina. Esim. virkavapaus 14.9.2022–16.4.2023 katkaisee muutosturva-ajan ajalle 1.9.2022–30.4.2023 ja muutosturva-ajan laskeminen jatkuu 8 kuukautta eteenpäin.

Menettelytavat sijoittelussa

Verohallinnossa sovelletaan muutostilanteissa seuraavia menettelyjä:

  • tehtävien muuttaminen suoraan
  • sisäinen tehtävähaku.

Muutosturvan piiriin kuuluvan henkilön tulee ilmoittaa tilanteestaan uutta tehtävää hakiessaan sen varmistamiseksi, että asia tulee huomioiduksi hakumenettelyn eri vaiheissa.

Esihenkilöiden tulee huolehtia käytettävissä olevin keinoin siitä, että myös virkavapaalla olevat henkilöt voivat osallistua sisäisiin hakuihin. Erityisesti on pidettävä huolta perhevapaalla olevista henkilöistä, joiden tehtävään muutos vaikuttaa.

  • Ulkoinen haku (Valtiolle.fi virkajärjestelyhaku ja julkinen viranhaku).

Menettelytavat muutosturva-aikana

Jo sijoittamisratkaisun yhteydessä ja muutosturva-aikana käytävissä keskusteluissa tulee selvittää, onko henkilön tehtäviä mahdollista järjestellä niin, että niiden vaativuus palautuu muutosta edeltäneelle tasolle tai ainakin mahdollisimman lähelle sitä (työnantajan selvittämisvelvollisuus).
Tämä voidaan tehdä mm. rikastamalla tehtäväkuvaa uusilla vaativilla tehtävillä. Henkilölle järjestetään tarvittaessa tätä tukevaa koulutusta.

Työnantajan selvittämisvelvollisuus on muutosturvatilanteissa laaja. Selvittämisvelvollisuus jatkuu lähtökohtaisesti koko 24 kk:n muutosturva-ajan. Alueellisesti ja organisatorisesti se kattaa kaikki Verohallinnossa avautuvat tehtävämahdollisuudet. Ensisijainen vastuu muutosturvatilanteiden hoitamisesta on ao. toimintayksiköllä ja yksiköllä.

Muutosturvalla ei ole vaikutusta palkka- ja kehityskeskusteluissa noudatettaviin palkan määrittämistä koskeviin periaatteisiin. Muutosturvan piiriin kuuluvan henkilön keskustelut käydään, tehtävien vaativuus määritellään ja henkilökohtainen suoriutuminen arvioidaan normaaliin tapaan myös muutosturvan aikana.

Muutoksen myötä uudessa tehtävässä suoritus ei ole aina samalla tasolla kuin aiemmassa tehtävässä. Työnantajalähtöisissä muutostilanteissa, joissa tehtävän vaativuustaso laskee, aiemman tehtävän mukainen suoritustaso (%) siirtyy uuteen alemman tason tehtävään.

Henkilön tehtävien muuttuessa vaativuustasoltaan vaativammiksi, maksetaan henkilökohtainen palkanosa aluksi samana euromääränä kuin se oli aikaisemmissa tehtävissä, kunnes suoritustaso muuttuneissa tehtävissä on arvioitu.

Tehtävämuutoksen jälkeisiä tehtävän sopimusperusteisia (esim. virastoeräneuvottelut) tasokorotuksia ei oteta huomioon muutosturva-ajan palkkausta määritettäessä.

Muutosturvan piiriin kuuluvan henkilön velvollisuudet

Muutosturvatilanteiden ratkaiseminen voi edellyttää tehtävämuutoksen kohteena olevalta henkilöltä valmiutta siirtyä työskentelemään uuteen yksikköön tai tehtäviin omalla työskentelyalueella.

Muutosturvan piiriin kuuluvien henkilöiden tulee seurata säännöllisesti Intrassa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja (sisäiset tehtävähaut ja avoimet virat) sekä hakea omaa osaamistaan vastaavia ja nykyisiä tehtäviä vaativampia tehtäviä omalla työssäkäyntialueellaan. Työnantajan selvittämisvelvollisuus päättyy, jos henkilö kieltäytyy vastaanottamasta tarjottua, vaativuudeltaan vastaavaa työtä omalla työssäkäyntialueellaan tai laiminlyö hakea vastaavia tehtäviä. Työnantaja voi jatkaa tehtävämahdollisuuksien selvittämistä siinä tapauksessa, että henkilön kieltäytymiseen tai hakematta jättämiseen on tapauskohtaisen arvioinnin perusteella hyväksytty syy.

Työnantajan selvittämistyön edesauttamiseksi muutosturvan piiriin kuuluvan henkilön kannattaa myös oma-aloitteisesti kertoa esihenkilölleen oman työnsä rikastamistoiveista ja -ideoista. Oma aktiivisuus muutosturvatilanteen hoitamisessa antaa parhaat mahdollisuudet vaikuttaa tulevien tehtävien sisältöön ja palkkauksen kehittymiseen.

Mikäli tehtävissäsi tapahtuu muutoksia niin, että muutos johtaisi vaativuustason alenemiseen, ole yhteydessä oman toimintayksikkösi luottamusmiehiin tai pääluottamusmiehiin.

Verohallinnon muutosturvaohje 9.8.2021 löytyy Intrasta:
Henkilöstö/Henkilöstölle/Palkat/Palkkiot/Henkilöstöetuudet/Palkkausjärjestelmä, palkkakeskustelut.

Kirjoittajat

Pirjo Piri Koordinoiva valtakunnallinen pääluottamusmies