Skip to Content
Matkalaukku, jossa on sisällä pienenpieni aurinkotuoli ja auringonvarjo. Laukun kantena on tietokoneen näyttö, jossa on pilviä. Laukusta valuu ulos vettä.

Kesälomat lähestyvät – perustietoa lomista

Teksti: Pekka Leinonen

Lomat on aina ansaittu ja nykypäivän kiireen keskellä loma antaa voimia jaksaa työssä loman jälkeen. Valtion virkamiehen lomat perustuvat valtion virka- ja työehtosopimukseen vuosilomista sekä Valtion työmarkkinalaitoksen sekä Verohallinnon antamiin ohjeisiin.

Yleistä lomista

Lomanmääräytymisvuosi on 1.4. alkava ja 31.3. päättyvä ajanjakso. Lomavuosi on se kalenterivuosi, jonka aikana lomanmääräytymisvuosi päättyy. Lomakausi on 1.6. alkava ja 30.9. päättyvä ajanjakso. Lomapäivä on arkipäivä. Arkipäiväksi ei lueta lauantaita, sunnuntaita, kirkollisia juhlapäiviä, jouluaattoa, juhannusaattoa, itsenäisyyspäivää eikä vapunpäivää.

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on vuosilomaan oikeuttava kalenterikuukausi. Kuukausi, jonka aikana virkamies on ollut virassa vähintään 18 päivää tai työntekijä työssä 14 päivää. Säästövapaa on lomavuoden lomapäivistä myöhemmin pidettäväksi siirretty loman osa.

Vuosiloman pituus

Vuosilomapäiviä ansaitaan tietty kiinteä lukumäärä tietyllä määrällä täysiä lomanmääräytymiskuukausia. Lomapäivien määrä riippuu siitä, kuinka pitkään on ollut valtion palvelusta. Jos on välitöntä valtion palvelusta alle 1 vuosi ja täysiä lomanmääräytymiskuukausia 1–11 maaliskuun loppuun mennessä, kertyy kaksi lomapäivää kuukaudessa. Jos välitöntä valtion palvelusta on ollut vähintään vuosi, mutta alle 15 vuotta 31.3. mennessä ja täysiä lomanmääräytymiskuukausia 12, kertyy 30 lomapäivää vuodessa. Jos vuosilomaan oikeuttavaa palvelusta on ollut yli 15 vuotta 31.3. tai 31.12. mennessä ja täysiä lomanmääräytymiskuukausia on 12, kertyy 38 lomapäivää vuodessa.

Vuosilomakertymään vaikuttaa valtion palvelus virka- tai työsuhteessa ministeriössä tai valtion budjettitalouden piiriin kuuluvassa virastossa tai laitoksessa. Myös valtion harjoittelu otetaan huomioon. Lisäksi vuosilomaan oikeuttavaan palvelusaikaan otetaan huomioon varusmiespalvelu, siviilipalvelu sekä 1.8.2022 lukien täydennyspalvelu. Vuosilomakertymään vaikuttaa myös palvelus muun työantajan palveluksessa kotimaassa tai ulkomailla vastaavalla ammattialalla tai tehtävissä, joista on olennaista hyötyä tehtävien suorittamisessa. Jos työntekijällä on muun työantajan palvelusta, toimitetaan työtodistukset esihenkilölle.

Loman ajankohta

Vuosilomaa annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana ja henkilöstön toiveet huomioiden. Ellei muuta ole sovittu, vuosilomasta 20 lomapäivää tulisi sijoittaa lomakaudelle 1.6.–30.9. Muu osa lomasta voidaan antaa lomavuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Vuosilomasta kymmenen arkipäivää on kuitenkin pidettävä yhdenjaksoisesti eli kaksi viikkoa.

Lomat vahvistetaan vuosilomasuunnitelman mukaisesti etukäteen, ja se sitoo virastoa ja suunnitelmasta poikkeaminen vaatii sopimusta sekä henkilölle on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Esitykset on huomioitava mahdollisuuksien mukaan ja on pyrittävä tasapuolisuuteen lomien myöntämisessä.

Loman siirtäminen

Lomavuoden lomia voi sopia siirrettäväksi 10 lomapäivää ylittävältä osalta aina seuraavan vuoden syyskuun loppuun saakka pidettäväksi.

Jos työntekijä on loman alkaessa sairauden tai tapaturman takia työkyvytön tai perhevapailla, on loma siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan. Loma on myös pyynnöstä siirrettävä silloin, jos loman alkaessa tiedetään, että työkyvyttömyys tai em. vapaa tulee toteutumaan vahvistetun loman aikana.

Vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi on mahdollista myös silloin, kun sairaus alkaa loman aikana. Loman siirtäminen edellyttää henkilön omaa pyyntöä ilman aiheetonta viivästystä. Lisäksi työkyvyttömyydestä on toimitettava lääkärintodistus tai viraston harkinnan mukaan muu luotettava selvitys ensimmäisestä sairaspäivästä lukien.

Loman säästäminen

Osan lomasta voi säästää pidettäväksi viiden vuoden kuluessa. Pitkälomalainen voi säästää 20 päivää ylittävän osan ja lyhytlomalainen 15 päivää ylittävän osan lomapäivistä.

Lomaraha

Lomaraha maksetaan kesäkuussa toukokuun palkan mukaan. Kesäkuun palkanmaksun yhteydessä maksettava lomaraha on tietty prosenttimäärä toukokuun kuukausipalkasta kerrottuna täysien lomamääräytymiskuukausien määrällä:

4 %, jos on alle vuosi välitöntä valtion palvelusta

5 %, jos on vähintään vuosi välitöntä valtion palvelusta

6 %, jos palvelusaika on vähintään 15 vuotta.

Täyden lomarahan saa, jos on työskennellyt täydet 12 lomanmääräytymiskuukautta.

Lomarahaa voi vaihtaa palkalliseksi vapaaksi sopimalla siitä esimiehen kanssa. Vaihtamista ja vapaiden pitämistä voidaan rajoittaa yksikön työtilanteen niin edellyttäessä.

Intrasta löytyy lomaraha- ja lomarahavapaalaskuri.

Vuosiloman vaihtaminen rahaksi

Vuosiloman vaihtaminen rahaksi edellyttää sopimista työnantajan kanssa. Vaihtaminen on mahdollista 1.4. 2022–31.3.2023 ansaituista vuosilomista. Vuosilomasta voi vaihtaa rahaksi enintään 5 vuosilomapäivää. Vaihtamisen voi tehdä 25 vuosilomapäivää ylittävästä osasta vuosilomakertymää kultakin lomanmääräytymisvuodelta erikseen. Korvaus määräytyy vuosilomakorvausta koskevan valtion vuosilomista tehdyn virka- ja työehtosopimuksen 23 §:n mukaisesti. Verohallinnon Intrasta löytyy lisätietoa tästä asiasta.

Osa-aikaisten lomat

Lomapäivät kertyvät kuten kokoaikaisilla työntekijöillä. Jos työaika ja palkkaus ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana, vuosilomapalkka maksetaan prosenttimääräisesti seuraavasti:

  1. lomapalkka on 9 %, jos henkilöllä on ollut alle vuosi välitöntä palvelusta lomanmääräytymisvuoden päättyessä
  2. lomapalkka on 11,5 %, jos henkilö on ollut lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä välittömästi valtion palveluksessa vähintään yhden vuoden tai mikäli hänellä on päättyvältä lomanmääräytymisvuodelta kaksitoista lomanmääräytymiskuukautta
  3. lomapalkka on 14,5 %, jos henkilöllä on yhteensä vähintään 15 vuotta vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa ennen lomakauden alkamista.

Vuosilomapalkan täydennys prosenttiperusteisesta vuosilomapalkkaa saavalle (Valtion virka- ja työehtosopimus 1.3.2023–28.2.2025)

– Jos prosenttiperusteista vuosilomapalkkaa saava henkilö on lomalla koko arkipyhiä sisältävän viikon, hän saa vuosilomapalkan täydennyksen loman alle jääviltä arkipyhiltä. Vuosilomapalkan täydennys maksetaan viimeistään seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä.

Osa-aikaisten lomista ja lomapalkasta löytyy lisätietoa Verohallinnon Intrasta.

Vuosilomaohje lomavuodelle 2023

Verohallinto on antanut ohjeen lomavuodelle 2023. Lomaehdotus Kiekun kautta esihenkilölle hyväksyttäväksi 14.4.2023 mennessä. Palveluvuoroissa oleville on annettu aikaisempi ajankohta. Samalla työntekijä voi jättää hyväksyttäväksi lomarahavapaasopimuksen tai loman vaihtamisen rahaksi tai vuosiloman siirtämissopimuksen (1.5.–30.9.2023) tai säästövapaasopimuksen tai sopimuksen enintään 5 lomapäivän pitämisestä lyhennettynä työaikana.

Verohallinto on suosittanut, että lomarahavapaita voidaan vaihtaa enintään 5 päivää. Esihenkilön tulee huomioida, että lomarahoja ei tulisi vaihtaa vapaaksi, jos kertynyttä työaikapankkisaldoa on enemmän kuin 36 t 15 min tai henkilöllä on säästövapaita tai edelliseltä lomavuodelta pitämättömiä lomia tai lomarahavapaita, joiden pitämisen määräajat ovat vanhentumassa.

Verohallinnon Intrasta löytyy tarkempaa tietoa lomista ja lomien hakemisesta.

Verovirkailijain Liitto toivottaa jäsenille aurinkoista ja rentouttavaa lomaa!

Kirjoittajat

Pekka Leinonen Förhandlande riksomfattande huvudförtroendeman