Skip to Content
Vanhan kirjoituskoneen näppäimistö.

Vaativuustasotyöryhmän työskentelystä

Teksti: Pekka Leinonen

Verovirkailijain Liitto on vaatinut jo usean vuoden ajan, että tehtävien- ja organisaatiomuutoksista tulleet muutokset pitää ottaa huomioon vaativuustasokuvauksissa. Verohallinnon arviointi- ja kehittämistyöryhmän 18.8.2021 kokouksessa lähdettiin liikkeelle. Perustettiin kaksi työryhmää: vaativuustasokuvaukset ja VPJ-käsikirjaa valmistelevat työryhmät. Vaativuustasotyöryhmä sekä VPJ-käsikirjatyöryhmä tekee ehdotuksia teknisluoteisiksi tekstikorjauksiksi, jotka saadaan vastaamaan tämän päivän organisaatiota, johtamisjärjestelmää ja virkanimikkeitä. Korjauksilla ei tässä vaiheessa ole kustannusvaikutuksia. Vaativuustasotyöryhmässä oli kolme työtekijäjärjestön edustajaa ja kaksi työantajan edustajaa. Verovirkailijain Liiton edustaja työryhmässä oli neuvotteleva pääluottamusmies Pekka Leinonen.

Vaativuustasokuvausten työryhmälle asetettiin seuraavat tavoitteet: tekstien tarkistus, pois vanhat tekstit tai vanhaan organisaatioon liittyvät kuvaukset, otetaan teksteissä huomioon uudet toimintatavat, organisaatio ja muut työssä tapahtuneet muutokset, mihin osaan tulisi keskittyä? mikä vaikeuttaa soveltamista?

Työryhmän työskentely oli tiivistä ja Teams-kokouksia oli useita viikoittain. Työryhmä lähti liikkeelle voimassa olevista tehtäväkuvauksista 2–16 ja ensin ns. työkappaleeseen merkittiin keltaisella ja kommenttikenttiin muutosehdotuksia. Esimerkkinä vaativuustasossa kaksi oleva teksti: ”Verovalvonnan (HEVE, VKY) avustavat tehtävät. Sisäiseen palveluun liittyvät avustavat tehtävät eri yksiköissä”. Teknisessä päivityksessä poistettiin toimialoihin koskevat viittaukset.

Työryhmä teki ensimmäisen ehdotuksen 14.10. Verohallinnon neuvotteluryhmälle sekä Verohallinnon arviointi- ja kehittämistyöryhmälle kahdesta vaativuustasosta 4 ja 10.

Katselmoinnissa todettiin, että vaativuustason tekstit olivat osittain huomattavan vanhentuneita ja jotka ohjasivat soveltamista väärin. Tämän takia työryhmä ehdotti tekstimuutoksia tai linjauksia, jotka lisäisivät selkeyttä ja ymmärrettävyyttä ilman kustannusvaikutuksia.

Katselmoinnissa 14.10. työryhmä sai hyväksynnän jatkaa vaativuustasokuvausten päivitystä tuolloin ehdotetun mallin mukaan. Mallissa keskeiset muutokset olivat nykyisten kuvausten yleiskuvaus-kohdan typistäminen ja tähän liittyvien toistojen poistaminen teksteistä sekä uuden esimerkkejä-kohdan lisääminen vaativuustasokuvauksiin.

Työryhmä jatkoi työskentelyään ja katselmointitilaisuuksia järjestettiin 25.10, jossa oli mukana muutokset tasoille 2–6, kokouksessa 16.11, jossa oli mukana muutokset tasoille 7–11 sekä kokouksessa 8.12., jossa oli mukana muutokset tasoille 12–16. Viimeinen katselmointitilaisuus järjestettiin 12.1, jossa oli mukana kaikki vaativuustasot 2–16.

Keskeisiä muutoksia vaativuustasoille

Vaativuustason yleiskuvaus on supistettu niin, että siinä määritellään onko kysymyksessä perustehtävä tai ammattitehtävä tai vaativa ammattitehtävä tai asiantuntijatehtävä tai esihenkilötehtävä tai johtava asiantuntijatehtävä tai johtaja. Yleiskuvauksessa aikaisemmin kuvattu on lisätty palkkavaakan vaativuustekijöihin ja esimerkkitehtäviin.

Viitteellinen koulutustaso

Nykykuvausten otsikossa koulutustaso on viitteellinen VT2–8. Näitä ylemmillä tasoilla sitä ei ole enää mainittu viitteellisenä poikkeuksena VT11. Koulutuksen merkitystä ei haluttu muuttaa, vaan koulutustaso on viitteellinen kaikilla vaativuustasoilla.

Vuorovaikutusympäristö/Asiakasneuvonta

Nykykuvauksissa on käytetty monenlaisia ilmauksia. Esim. VT3: ”asiakasrajapinnassa tietojen välittämistä ja jakamista”, VT4: ”tietojen välittämistä ja jakamista” ja myöhemmin samassa kuvauksessa ”sisältää asiakasneuvontaa” vrt. VT5–7: ”ulkoisten asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa”.

On poistettu kuvauksista sana ”ulkoisten”, sillä verotuksessa kaikilla vaativuustasoilla neuvotaan ulkoisia asiakkaita, toisaalta tukitoiminnoissa ei ole juurikaan ulkoisia asiakkaita lainkaan.

Palkkavaakan vaativuustekijöitä ja pisteytyksiä ei ole muutettu. Osaamisvaade on muutettu otsikoksi: osaaminen, kokemus ja vuorovaikutusympäristö. Tehtävän ohjaus ja päätöksenteko on säilytetty suurin piirtein samanlaisena. Rooli tehtävässä on säilytetty ennallaan. Tehtäväkuvaukseen on lisätty esimerkkiluettelo tyypillisistä tehtävistä. Esimerkkiluettelossa ei ole kaikkia tehtäviä.

Erottavissa tekijöissä yhtä tasoa ylempään tai alempaan vaativuustasoon ei ole tullut merkittäviä muutoksia, mutta joitakin muutoksia on mm. haltija-sana on muutettu henkilöksi tai prosessin mukainen on korvattu termillä muihin työvaiheisiin.

Vaativuustasolla 5 oli aikaisemmin kuvattu koulutusvaatimuksena joko alempi korkeakouluaste tai alin korkea-aste ja hyvä kokemus tehtäväalalta. Uuden kuvauksen mukaan tehtävässä edellytetään koulutusta tai hyvää kokemusta tehtäväalalta.

Vaativuustasokuvaukset on neuvoteltu Verohallinnon neuvotteluryhmässä ja viimeisessä neuvotteluissa 24.2.2022 päädyttiin yhteiseen näkemykseen vaativuustasokuvauksista tasoista 2–16. Neuvottelupöytäkirja allekirjoitetaan lähiaikoina. Uusia vaativuustasokuvauksia käytetään seuraavassa palkkakeskusteluissa.

Vaativuustasokuvausten ja VPJ-käsikirjan teknisten muutosten jälkeen jatketaan palkkausjärjestelmän kehittämistä. Seuraavissa neuvotteluryhmän kokouksissa päätetään mm. miten menetellään, kun suoritustaso laskee ja siitä miten saadaan vuotuista palkkakeskusteluja kevennettyä sekä henkilökohtaisen palkanosan määräytymistä tehtävän muuttuessa vaativammaksi.

Vaativuustason työryhmän työskentelyn aikana kerättiin eri tehtäviin tulleita muutoksia. Tehtävien muutoksilla on vaikutusta vaativuustasoihin ja sitä kautta palkkakustannuksiin. Tehtävien muutokset sekä muut palkkausjärjestelmän kehittämiskohteet otetaan esille toukokuun kehittämispäivässä.

Kirjoittajat

Pekka Leinonen Neuvotteleva valtakunnallinen pääluottamusmies