Skip to Content

Förbundet

Beskattningstjänstemannaförbundet (VeroVL) övervakar inom Skatteförvaltningen arbetande medlemmars förmåner bl.a. genom att gå förhandlingar samt delta i olika arbetsgruppers, samarbetsorgans och ledningsgruppers verksamheter. Förbundet har en egen förtroendemannaorganisation som betjänar medlemmarna.

Verovirkailijain Liitto ry – Beskattningstjänstemannaförbundet rf

Organisationsschemat. Beskattningstjänstemannaförbundet rf är som medlem i Fackorganisationen Ava rf också medlem i arbetsmarknadsorganisationen Akava samt medlem i Vakava. Som medlem i Vakava är Beskattningstjänstemannaförbundet rf också medlem i Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf.

Beskattningstjänstemannaförbundets organisation

Representantskapsmötet har den högsta beslutsmakten i förbundets ärenden. Förbundets ärenden sköter och dess verksamhet leder förbundets styrelse, vilken är ansvarig för sin verksamhet inför representantskapsmötet.

Pöydällä on liiton viiri, kukka-asetelma, mikrofoni ja puheenjohtajan nuija.

Representantskapsmötet

Representantskapsmötet hålls årligen mellan tiden augusti-december. På möten har röst- och beslutsmakt de av medlemmarna valda representanterna till representantskapsmötet. Den fyraåriga representantmötesperioden börjar från valårets representantmöte, som kallas konstituerande möte. Förbundets ordinarie medlem har rätt att närvara och använda yttranderätt på det konstituerande mötet.

Val av representanter till Representantskapsmötet

Medlemmarna väljer representanter till representantskapsmötet i det elektroniska val som anordnas vart fjärde år mellan april – maj. Valet ordnas per medlemsdistrikt så, att från varje distrikt väljs en representant och en reserv för varje påbörjat hundratal medlemmar. Distriktets medlemsantal bestäms enligt varje distrikts stadigvarande bosatta röstberättigade medlemmars antal i slutet av kalenderåret före valåret.

Styrelsen
Styrelsen. Riitta Ukskoski, Niina Backman, ordförande Tuija Mäkelä, vice ordförande Patrik Aarnio, Ursula Veikkola, Marjo Huhtanen och Päivi Rasi. Bild: Niina Stolt.

Styrelsen

Konstituerande mötet väljer ordförande och sex övriga medlemmar. Styrelsens verksamhetsperiod är fyra år och avslutas vid val av ny styrelse. Styrelsen väljer viceordföranden inom sig.

Val av styrelsemedlemmar och ordförande bereds på förbundets styrelses utvalda valkommitté. Valkommittén kompletteras med en representantmötesdelegat från varje medlemsområde. Medlemsområdens representantmötesdelegater väljer bland delegaterna medlemmarna till valkommittén.

Regionerna

Kartan

Varje medlems medlemsområde bestäms enligt hemadressens postnummer.

Representationer

 • Förbundets lönearbetsgruppen

  Ordförande Patrik Aarnio, Pekka Leinonen (sekreterare), Pirjo Piri, Ursula Veikkola och Riitta Ukskoski. Tuija Mäkelä (rätt att delta i möten).

 • Styrelsens arbetsutskottet

  Tuija Mäkelä, Patrik Aarnio och Riitta Ukskoski.

 • Beskattningsenhetens ledningsgrupp

  Patrik Aarnio

 • Skatteförvaltningens ledningsgrupp

  Tuija Mäkelä (suppleant)

 • Kundrelationsenhetens ledningsgrupp

  Päivi Kivipensas (suppleant)

 • Skatteförvaltningens förhandlingsgrupp

  Tuija Mäkelä, Patrik Aarnio, Pekka Leinonen och Riitta Ukskoski.

 • Lönesystemets utvärderings- och utvecklingsarbetsgrupp

  Tuija Mäkelä (suppleant Patrik Aarnio) och Pekka Leinonen (suppleant Pirjo Piri).

 • Skatteförvaltningens samarbetsorgan

  Tuija Mäkelä (suppleant Patrik Aarnio) och Pekka Leinonen (suppleant Pirjo Piri). Pekka Leinonen är också samarbetsorgans ordförande.

 • Finansministeriets myndighets samarbetsforum

  Tuija Mäkelä och Pekka Leinonen.

 • Skatteförvaltningens förtjänstmedaljutskott

  Pekka Leinonen

 • Delegationen för Skatteförvaltningen

  Tuija Mäkelä (suppleant)

 • Fackförbundet Ava, styrelse

  Tuija Mäkelä (suppleant Riitta Ukskoski) och Patrik Aarnio (suppleant Niina Backman). Tuija Mäkelä är också Fackförbundet Avas vice ordförande.

 • FOSU rf, statens delegation

  Tuija Mäkelä

 • Vakava, styrelse

  Tuija Mäkelä

 • Nordisk SkatteOrganisation, NSO

  Tuija Mäkelä

 • Arbetslöshetskassan Aaria, styrelse

  Tuija Mäkelä

 • Statens tjänstetvistsnämnd

  Tuija Mäkelä (suppleant)

 • A-palvelut rf, styrelse

  Tuija Mäkelä