Skip to Content

Liiton organisaatio

Ylintä päätäntävaltaa liiton asioissa käyttää edustajakokous. Liiton asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa liiton hallitus, joka on toiminnastaan vastuussa edustajakokoukselle.

Edustajakokousedustajien valinta

Jäsenet valitsevat liiton edustajakokoukseen edustajat joka neljäs vuosi huhti-toukokuussa sähköisesti toimitettavassa vaalissa. Vaali järjestetään jäsenalueittain siten, että kultakin alueelta valitaan yksi edustaja ja yksi varaedustaja kutakin alkavaa sataa jäsentä kohti. Alueen jäsenlukuna pidetään kullakin alueella vakituisesti asuvien äänivaltaisten jäsenten määrää vaalivuotta edeltävän kalenterivuoden lopussa.

Edustajakokous

Edustajakokous pidetään vuosittain elo- ja joulukuun välisenä aikana. Kokouksissa ääni- ja päätösvalta on jäsenten valitsemilla edustajakokousedustajilla. Nelivuotinen edustajakokouskausi alkaa vaalivuoden edustajakokouksesta, jota kutsutaan järjestäytymiskokoukseksi. Liiton varsinaisella jäsenellä on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa järjestäytymiskokouksessa.

Hallitus

Järjestäytymiskokous valitsee hallitukseen puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta päättyen uuden hallituksen valintaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta valmistellaan liiton hallituksen valitsemassa vaalitoimikunnassa. Vaalitoimikuntaa täydennetään yhdellä edustajakokousedustajalla kultakin jäsenalueelta. Jäsenalueiden edustajakokousedustajat valitsevat vaalitoimikunnan jäsenen keskuudestaan.

Puheenjohtajan ja hallituksen yhteystiedot