Skip to Content

Verovirkailijain Liiton päätoimisten pääluottamusmiesten tehtävät ilmoitetaan haettavaksi

Verovirkailijain Liiton logo, jossa on kaksi nuolta ristissä, nuolten yläpuolella kruunu ja ympärillä kolme ympyrää sekä teksti "VeroVL".

Verovirkailijain Liitto ilmoittaa haettavaksi kaksi päätoimista pääluottamusmiestehtävää toimikaudelle 01.01.2024–31.12.2027.

Luottamusmiestoiminnan järjestämisestä on sovittu Verovirkailijain Liiton ja Verohallinnon välisessä luottamusmiessopimuksessa (12.6.2023). Päätoimiset pääluottamusmiehet vapautetaan kokonaan virka- tai työtehtävien hoitamisesta.

Liiton päätoimisten pääluottamusmiesten tehtävät eroavat toisistaan. Pääluottamusmies N osallistuu vahvasti neuvottelutoimintaan. Pääluottamusmies T tukee luottamusmiehiä heidän tehtävissään, tiedottaa edunvalvonta-asioista sekä jäseniä että luottamusmiehiä. Päätoimiset pääluottamusmiehet työskentelevät tiiviissä yhteistyössä niin toistensa kuin liiton toimiston kanssa.

Yleiset edellytykset päätoimisten pääluottamusmiesten tehtäviin

Hakijan tulee olla Verovirkailijain Liiton jäsen ja joko virka- tai työsopimussuhteessa Verohallinnossa. Hakijalla tulee olla kokemusta luottamusmiestehtävistä. Päätoimisella pääluottamusmiehellä tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot, kyky itsenäiseen toimintaan sekä kyky hahmottaa laaja-alaisia asiakokonaisuuksia. Hakijan tulee sitoutua toimimaan päätoimisena pääluottamusmiehenä koko toimikauden ajan.

1. Päätoimisen pääluottamusmiehen N tehtäviin kuuluu:

 • Neuvottelee palkkausjärjestelmää koskevat paikallistason erimielisyystapaukset Verohallinnossa.
 • Osallistuu liiton sopimus- ja neuvottelutoimintaan sekä toimii neuvotteluasioita taustoittavana valmistelijana.
 • Valmistelee liiton palkkausjärjestelmää koskevan työryhmän materiaalia ja toimii asiantuntijana sekä kokouksen sihteerinä.
 • Toimii liiton edustajana Verohallinnon yt-elimessä sekä erilaisissa työryhmissä.
 • Osallistuu liiton luottamusmieskoulutusten suunnitteluun ja toimii kouluttajana
 • Osallistuu tarvittaessa liiton hallituksen ja muihin liiton työryhmien kokouksiin asiantuntijajäsenenä sekä raportoi hallitusta edunvalvontaan liittyvistä asioista
 • Osallistuu erilaisiin jäsentilaisuuksiin ja tekee työpaikkavierailuja
 • Osallistuu Akavan, JUKOn, Vakavan ja AVAn toimintaan sekä koulutuksiin. Toimii liiton edustajana JUKOn kummitoiminnassa.
 • Suunnittelee ja toteuttaa edunvalvontaan liittyvää viestintää niin luottamusmiehille kuin jäsenillekin yhteistyössä toimiston ja toisen pääluottamusmiehen kanssa.
 • Toimii pääluottamusmies T:n sijaisena

Päätoimisen pääluottamusmiehen N tehtävään hakijalta odotamme:

 • Laajaa asiantuntemusta virka- ja työehtosopimuksen, Verohallinnon palkkausjärjestelmäsopimusten sekä muiden Verohallinnossa noudatettavien sopimusten sisällöstä sekä vankkaa kokemusta sopimusten soveltamisessa
 • Erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • Oma-aloitteista työskentelyotetta
 • Sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa
 • Kykyä itsenäiseen toimintaan
 • Kykyä hahmottaa laaja-alaisia asiakokonaisuuksia
 • Kykyä omaksua uusia asioita sekä sopeutua muuttuneisiin tilanteisiin
 • Halua osallistua liiton edunvalvonnan kehittämiseen

Palkkaus ja toimipaikka

Päätoimisen pääluottamusmies N:n palkka on tehtävän haltijan oman viran palkkaus korotettuna yhdellä vaativuustasolla, kuitenkin vähintään Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 11 mukainen palkkaus. Henkilökohtaisen palkanosan suuruudeksi sovitaan 28 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta (vaativuusosasta). Liiton toimistossa työskentelypäiviltä on oikeus ateriaetuun.

Päätoimisen pääluottamusmies N:n virkapaikka on Verovirkailijain Liiton toimisto ja virka sijoitetaan Verohallinnon Hallintoyksikköön. Työtilanteen niin salliessa on mahdollista työskennellä etänä hallituksen tekemien linjausten mukaisesti.

2. Päätoimisen pääluottamusmiehen T tehtäviin kuuluu:

 • Toimii liiton pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten tukena ja valmentajana. Mentoroi uudet luottamusmiehet
 • Vastaa liiton luottamusmieskoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä liiton toimiston ja toisen päätoimisen pääluottamusmiehen kanssa.
 • Toimii kouluttajana
 • Osallistuu erilaisiin jäsentilaisuuksiin ja tekee työpaikkavierailuja
 • Osallistuu erilaisiin hallinnon työryhmiin liiton edustajana.
 • Toimii vastuuhenkilönä luottamusmiesviestinnässä. Toteuttaa edunvalvontaan liittyvää viestintää niin luottamusmiehille kuin jäsenillekin yhteistyössä toimiston ja toisen pääluottamusmiehen kanssa.
 • Osallistuu Akavan, JUKOn, Vakavan ja AVAn toimintaan sekä koulutuksiin
 • Osallistuu tarvittaessa liiton hallituksen ja muihin liiton työryhmien kokouksiin asiantuntijajäsenenä sekä raportoi hallitusta edunvalvontaan liittyvistä asioista
 • Toimii pääluottamusmies N:n sijaisena

Päätoimisen pääluottamusmiehen T tehtävään hakijalta odotamme:

 • Laajaa asiantuntemusta virka- ja työehtosopimuksen, Verohallinnon palkkausjärjestelmäsopimusten sekä muiden Verohallinnossa noudatettavien sopimusten sisällöstä sekä vankkaa kokemusta sopimusten soveltamisessa
 • Erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • Oma-aloitteista työskentelyotetta
 • Sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa
 • Kykyä omaksua uusia asioita sekä sopeutua muuttuneisiin tilanteisiin
 • Halua osallistua liiton edunvalvonnan kehittämiseen

Palkkaus ja toimipaikka

Päätoimisen pääluottamusmiehen T:n palkka on tehtävän haltijan oman viran palkkaus korotettuna yhdellä vaativuustasolla, kuitenkin vähintään Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 10 mukainen palkkaus. Henkilökohtaisen palkanosan suuruudeksi sovitaan 28 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta (vaativuusosasta).

Päätoimisen pääluottamusmies T:n virkapaikka on henkilön asuinpaikkakuntaa lähinnä oleva Verohallinnon virkapaikka. Virka sijoitetaan Verohallinnon Hallintoyksikköön. Työtilanteen niin salliessa on mahdollista työskennellä etänä hallituksen tekemien linjausten mukaisesti. Liiton toimistossa työskentelypäiviltä on oikeus ateriaetuun.

3. Hakemukset

Lähetä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus Verovirkailijain Liiton hallitukselle viimeistään 26.9.2023 klo 15.00 sähköpostilla annika.salmenlinna(at)verovl.fi. Merkitse viestin otsikkokenttään, kumpaa tehtävää haet.

Hakemuksessa kerro itsestäsi sekä kokemuksistasi luottamusmiestehtävissä.

4. Valinta

Kutsumme hakemusvaiheesta edenneet hakijat haastatteluun. Liiton hallitus tekee valinnat haastattelujen jälkeen.

 

Lisätietoja tehtävistä antavat: puheenjohtaja Tuija Mäkelä tuija.makela(at)verovl.fi, puh 050-68788 ja varapuheenjohtaja Patrik Aarnio patrik.aarnio(at)vero.fi puh 040 668 2843.